Produktsäkerhet


Att Egmont-koncernen är helägd av Egmont-stiftelsen kanske inte alla känner till. Egmont-stiftelsens fokus är först och främst mindre privilegierade barn, ungdomar och familjer. Särskilda satsningar görs på utbildnings- och fritidsaktiviteter som är utvecklande och stärkande för barn och som ger dem goda upplevelser.

Etik och ansvar är genomgående i hela Egmonts värdekedja. Som ett led i detta har Egmonts Social Compliance Program (ESCP) skapats med bl a en egen auditeringsstandard som huvudsakligen fokuserar på 4 områden: Mänskliga rättigheter, arbetsförhållande, miljö och antibribery. Fabrikerna som tillverkar Egmonts produkter kontrolleras och följs upp via antingen egna auditeringar eller externa, välkända auditeringsstandarder såsom ICTI, BSCI, SEDEX etc.

Produktsäkerhet är en annan självklarhet för Egmont, särskilt som produkterna ofta riktar sig till barn. Leksaker tillhör de mest kontrollerade produkterna på den Europeiska marknaden och för att möta kraven i bl a Leksaksdirektivet och REACH, inleddes i ett tidigt stadie ett djupgående samarbete med några av världens största testinstitut. Syftet var dels att utbilda personalen, dels att skapa en egen säkerhetsmanual som täcker in alla applicerbara förordningar, direktiv och regleringar såsom REACH, Leksaksdirektivet, Kosmetikaförordningen, ROHS, WEEE etc.

Genom det täta samarbetet med testinstituten håller vi oss uppdaterade och informerade om alla gällande och kommande krav. Vi jobbar aktivt med att inför varje produktion hitta den mest lämpliga leverantören, se till att den utvalda leverantören är informerad om vilka krav som ställs, samt säkerställa att de ingående materialen är kontrollerade antingen via tester eller via genomgång av ingredienslistor. I de fall vi är osäkra eller där produkten av olika anledningar anses ha risk att innehålla farliga ämnen, görs ytterligare tester på den färdiga produkten.

Sedan flera år tillbaka finns en handfull specialister på Egmonts kontor i Hong Kong för att hjälpa till med produktsäkerhetsbedömningar, testförfaranden och diverse frågor rörande såväl kemiskt innehåll, risker och tolkning av både direktiv och standarder. Detta ger också Egmont möjlighet att göra ”flygande kontroller” av både fabriksförhållanden och produktionskvalitet.